RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Akt założycielski i statut

UCHWAŁA NR LII/553/09
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie: nadania aktu założycielskiego i statutu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brzegu
Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 58 ust.1 i ust. 6, art. 60 ust. 1 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się akt założycielski Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Brzegu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2
Nadaje się statut dla Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brzegu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
(-) Mariusz Grochowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/553/09
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Akt założycielski
Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brzegu


Na podstawie art.58 ust 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241)

Nadaje się akt założycielski przedszkola o nazwie:

Przedszkole Publiczne Nr 1
49-300 Brzeg
ul. Jana Pawła II 7

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
(-) Mariusz Grochowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/553/09
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W BRZEGU

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne Nr 1.
2. Siedzibą Przedszkola jest miasto Brzeg, ulica Jana Pawła II 7.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Brzeg.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
5. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 2.
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa,
w zakresie:
1) udzielania dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
w szczególności:
a) dostosowując treści, metody i organizację nauczania i wychowania
do możliwości psychofizycznych dzieci,
b) współpracując z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w sprawach związanych
z wychowaniem i kształceniem dzieci, min. prowadzeniem edukacji prozdrowotnej, diagnozowaniem i rozwijaniem potencjalnych możliwości i mocnych stron dzieci,
c) współpracując z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
2) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,
c) zapewnieniu odpowiednich warunków i środków dydaktycznych do nauki,
d) integrację ze środowiskiem rówieśniczym,
3) kształtowania u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
4) umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej,
2. Przedszkole realizuje zadania poprzez:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez prowadzenie wielokierunkowych, równolegle realizowanych działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korektywnych,
2) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:
a) opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem umysłowym dzieci,
b) współdziałanie z instytucjami wspomagającymi rodziny w dążeniu
do zapewnienia wychowankom niezbędnych warunków
do prawidłowego rozwoju,
3) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go
do nauki w szkole, organizując spotkania z rodzicami (nie rzadziej niż raz na kwartał), utrzymując kontakty indywidualne, szerząc wiedzę pedagogiczną wśród rodziców i włączając ich do stwarzania jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci.
3. Przedszkole organizuje działalność innowacyjną.
4. Przedszkole wykonuje zadania odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa
i higieny, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
3) stosuje w działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż..
5. Dziecko przyprowadzają i odbierają z Przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważniona przez nich pisemnie osoba, zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
6. W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.
7. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem
w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
8. W Przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, może być zatrudniony pedagog, psycholog i logopeda.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 3
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
§ 4
1. Sposób powoływania i odwoływania Dyrektora Przedszkola oraz jego kompetencje określają odrębne przepisy.
2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
7) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników Przedszkola,
8) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych
i organizacyjnych,
9) organizuje działalność Przedszkola, a w szczególności:
a) opracowuje arkusz organizacji pracy Przedszkola,
b) zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadań Przedszkola,
c) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Przedszkola,
d) opracowuje projekt planu finansowego Przedszkola,
e) dysponuje środkami finansowymi określonymi w zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną planie finansowym Przedszkola oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
f) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,
10) współpracuje z organem prowadzącym Przedszkola i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, w zakresie określonym przepisami prawa,
11) jest przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej,
12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 5
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) zatwierdza plany pracy przedszkola,
2) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
3) podejmuje uchwały zgodnie z uprawnieniami określonymi w przepisach prawa.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego Przedszkola,
3) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora,
4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień
5) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6) wydaje opinie w innych sprawach określonych przepisami prawa.
6. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt statutu Przedszkola albo jego zmian i uchwala ten statut,
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu,
3) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 6
1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, na zasadach i w składzie określonym odrębnymi przepisami.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w tym
w szczególności :
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady.
3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.
§ 7
1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji.
2. Wszelkie konflikty powstające na terenie Przedszkola rozwiązywane są
w drodze negocjacji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych organów. Wyniki negocjacji są przekazywane do wiadomości zainteresowanych stron.
3. W przypadku niemożności rozwiązania konfliktu wewnątrz Przedszkola Dyrektor wnioskuje o pomoc do organu prowadzącego Przedszkole lub
do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola

§ 8
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Przedszkole, liczba dzieci
w oddziale może być niższa.
3. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
6. Przedszkole jest wielooddziałowe.
7. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola, na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel/nauczyciele, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia dla oddziału z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
9. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący Przedszkole na wniosek Dyrektora, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
10. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola. Arkusz organizacji pracy Przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
11. W arkuszu organizacji pracy Przedszkola określa się w szczególności czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.
12. Przedszkole jest czynne cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole, na wniosek Dyrektora oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
13. Świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego udzielane są przez Przedszkole nieodpłatnie.
14. W celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i wspomagania właściwego rozwoju dziecka, za odpłatnością, dzieci mogą korzystać
z wyżywienia.
15. Wysokość opłat za świadczenie usług przekraczających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat za wyżywienie ustalana jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Brzegu.
16. Opłaty za świadczenie usług przekraczających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie naliczane są w oparciu o rzeczywisty czas przebywania dziecka
w przedszkolu w danym miesiącu.
17. Terminy wnoszenia opłat określa umowa cywilnoprawna zawarta przez Dyrektora Przedszkola z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.
18. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z wyżywienia na zasadach określonych przez organ prowadzący Przedszkole.

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 9
1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi.
2. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej
i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) w miarę możliwości, opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
4. Do zadań nauczyciela należy: :
1) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
2) rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
3) realizacja obowiązkowego wymiaru zajęć wychowawczo-dydaktycznych określonego odrębnymi przepisami,
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu stworzenia warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności oraz dokumentowanie tych obserwacji,
5) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
6) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
7) ponoszenie odpowiedzialności za powierzony sprzęt i pomoce,
8) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, a związanych z organizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego.
3. Do podstawowych obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych należy:
1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
2) organizacja i przygotowanie żywienia,
3) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach i otoczeniu Przedszkola,
4) utrzymanie we właściwym stanie sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
5) współdziałanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym i w realizacji innych zadań Przedszkola.
4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Przedszkola.
5. W Przedszkolu może być utworzone, przez Dyrektora, stanowisko wicedyrektora Przedszkola w przypadkach określonych przepisami prawa.


ROZDZIAŁ VI
Wychowankowie przedszkola

§ 10
1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku
od 3 do 6 lat.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z regulaminem rekrutacji opracowanym przez Dyrektora Przedszkola oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Brzegu
w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy w przedszkolach objętych systemem oświaty.
5. Do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
1) 6 i 5 letnie,
2) matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
3) matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
4) z rodzin zastępczych,
5) dzieci pracujących rodziców.
6. Rekrutacja do Przedszkola odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący.

Rozdział VII
Prawa i obowiązki dzieci

§ 11
1. Dziecko ma prawo do:
1) pobytu w Przedszkolu w warunkach zapewniających mu bezpieczeństwo,
2) akceptacji i poszanowania godności osobistej,
3) wyboru form odpoczynku i zabaw oraz wyboru partnera zabawy,
4) zdrowego żywienia,
5) życzliwego i podmiotowego traktowania, otrzymania pomocy
od dorosłych,
6) aktywnego kształtowania własnej osobowości i do indywidualnego tempa rozwoju,
7) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
2. Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków
w przypadku:
1) zwłoki we wnoszeniu opłat za Przedszkole co najmniej za dwa pełne okresy płatności, po uprzednim, bezskutecznym upływie wyznaczonego, dodatkowego 14 - dniowego terminu do uregulowania zaległych opłat,
2) w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu przez okres dłuższy niż jeden miesiąc bez podania przyczyny i wskazania przewidywanego czasu jego nieobecności,
3) nieobecności dziecka w Przedszkolu bez podania przyczyny i wskazania przewidywanego czasu nieobecności dziecka w Przedszkolu, przez okres pierwszych dwóch tygodni, poczynając od dnia, od którego zawarta jest umowa cywilnoprawna pomiędzy rodzicem dziecka (opiekunem prawnym) a Dyrektorem Przedszkola.

Rozdział VIII
Zasady gospodarki finansowej

§ 12
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, która prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami, właściwymi dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola w roku budżetowym jest plan finansowy.

Rozdział IX
Przepisy końcowe

§ 13
1. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej, może być nadane imię osoby, instytucji lub organizacji. Imię Przedszkolu nadaje organ prowadzący Przedszkole.
2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora Przedszkola.
3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Dyrektor Przedszkola jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych
w Statucie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
(-) Mariusz GrochowskiOpublikował: Marzena Augustyn
Publikacja dnia: 19.03.2014
Podpisał: Marzena Augustyn
Dokument z dnia: 16.12.2013
Dokument oglądany razy: 5 890