RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W BRZEGU


Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.Nr 61, poz. 624,z 2002 r. Nr 10, poz. 96.2003r.Nr 146, poz. 1416,z 2004 r.Nr 66, poz.606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.75) z późniejszymi zmianami
Dz.U.126,poz.1384 z 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
Statut Przedszkola Publicznego nr 1 w Brzegu


I. BEZPIECZNY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku niezbędne jest zgromadzenie upoważnień podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów z wyszczególnieniem osób uprawnionych do odbioru dziecka z placówki.
2. Rodzice/opiekunowie prawni i personel przedszkola dbają o bezwzględne zamykanie drzwi wejściowych do placówki oraz furtki przy wejściu na posesję oraz furtki do ogrodu przedszkolnego
3. Każdy rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wejścia razem z dzieckiem do szatni, a potem odprowadzenia go do sali.
4. Rodzice/ opiekunowie prawni z chwilą pojawienia się w placówce i odebrania dziecka z grupy, ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
5. Dla dobra dziecka, do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, stanami zapalnymi , itp.
6. Nauczycielom i personelowi przedszkola nie wolno podawać dzieciom żadnych leków typu: antybiotyki, sterydy, syropy, przeciwgorączkowe itp.
7. Rodzice/opiekunowie prawni powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać na piśmie listę alergenów- zwłaszcza pokarmowych.

II. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW

1) Przyprowadzanie dzieci do przedszkola
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach: pobyt deklarowany: 5 godzin dziennie - od 9.00 do 9.15 pobyt deklarowany : powyżej 5 godzin dziennie - od 6.30 do 8.30
3. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom/prawnym opiekunom lub upoważnionej osobie.
4. Rodzice/ opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zabaw. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko ma obowiązek sprawdzenia czy nie przyniosło ono ze sobą zabawek lub innych przedmiotów z domu, jeśli tak to powinien zabrać je ze sobą do domu. Nauczyciel przyjmujący dziecko jest zobowiązany zwrócić uwagę rodzicowi i dziecku, że do przedszkola nie przynosimy zabawek, poza dniem wyznaczonym w danej grupie(wyjątek stanowią przytulanki, które dzieci przynoszą w czasie adaptacji w przedszkolu)
5. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
6. Osoba odbierająca dziecko od rodzica /opiekuna prawnego ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
7. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z czym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy. Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zajęć/zabaw, niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka do sali bez opieki.
8. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są : rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce dyżurującej lub danej grupy, do której uczęszcza. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
9. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/ opiekunów prawnych na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, w łazience ,pozostawionego przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
10. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
11. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych niedyspozycji dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane). Rodzice/opiekunowie prawni dzieci z udokumentowaną alergią pokarmową, zobowiązani są do konsultacji tygodniowego jadłospisu z intendentką, w celu jego modyfikacji zgodnie z potrzebami dziecka.
12. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i brak przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

2) Odbieranie dzieci z przedszkola
1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów rodziców lub inne dorosłe osoby, upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych, zdolne do podejmowania czynności prawnych.
2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców /opiekunów prawnych. Wypełnione upoważnienie, o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka rodzice/opiekunowie prawni osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego.
3. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
4. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego przez upoważnioną przez nich osobę.
5. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia toku dalszego postępowania.
6. Dopuszcza się do odbioru dzieci przez osoby nie ujęte w upoważnieniu po uprzednim skutecznym powiadomieniu, przez rodziców/opiekunów prawnych, o tym fakcie dyrektora lub nauczyciela.
7. Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu do18 roku życia.
8. Osoby wymienione w upoważnieniach zobowiązane są do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub od nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego- nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
9. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
10. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka. Wymaga się od rodzica/opiekuna oraz dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
11. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), rodzic/opiekun prawny odpowiada za jego bezpieczeństwo.
12. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko(np. stan wskazujący na spożycie alkoholu, agresywne zachowanie), będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu, do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola.
13. Życzenie rodziców, dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe.
14. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola tj. do godziny 16.30, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).
15. W przypadku , gdy pod wskazanym numerem telefonów ( praca, dom, tel. kom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów lub osób upoważnionych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
16. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy placówki, przedszkole dolicza należność według obowiązującej stawki godzinowej, za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem pracy przedszkola.
17. W razie wyczerpania wszelkich możliwości skutecznego odbioru dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka, 45-710 Opole, Niemodlińska 9, tel. : 77-457-58-65 lub najbliższym komisariatem policji.
18. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
19. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.
20. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji. Dalsze czynności związane z zapewnieniem dziecku opieki podejmuje Policja.
21. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe (szczególnie numery tel. komórkowych).

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zapoznają się wszyscy pracownicy przedszkola. Rodzice są informowani, przez dyrektora i nauczycieli, o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci wynikających z procedury, na pierwszym zebraniu organizacyjnym .
2. Potwierdzeniem zapoznania się z dokumentem jest lista podpisów personelu przedszkola oraz listy obecności rodziców obecnych na zebraniach. Procedura jest podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym w holu przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci i dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola zgodnie z zawartą „Umową o świadczeniu usług w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg”.
4. W każdej grupie nauczyciel ma obowiązek założyć teczkę i przechowywać w niej upoważnienia od rodziców według załączonego wzoru.
5. Procedura obowiązuje od 01 września 2011r. i została zatwierdzona w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

Nauczyciele, personel przedszkola i rodzice/ opiekunowie prawni, zobowiązani są przestrzegać powyższych ustaleń.

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2011r.


Dyrektor Rada Rodziców Rada Pedagogiczna

złącznik nr 1:

Wzór „Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola”Opublikował: Marzena Augustyn
Publikacja dnia: 13.03.2014
Podpisał: Marzena Augustyn
Dokument z dnia: 16.12.2013
Dokument oglądany razy: 7 055