RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja regulaminu organizacyjnego

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR1
w BRZEGU

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ II. ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM
ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ IV. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
ROZDZIAŁ V. ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
ROZDZIAŁ VI. OBIEG DOKUMENTÓW
ROZDZIAŁ VII. ORGANIZACJA ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW
ROZDZIAŁ VIII. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W PRZEDSZKOLU
ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Regulamin organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 1 zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania przedszkola, a w szczególności:
a) strukturę organizacyjną przedszkola,
b) zakres działania poszczególnych organów przedszkola.

§ 2
1. Przedszkole jest placówką publiczną , nieferyjną.
2. Przedszkole jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową Gminy Brzeg, przy pomocy której Dyrektor wykonuje zadania przedszkola.

§ 3
1. Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez MEN ,oraz Burmistrza Brzeg
§ 4
1. Dyrektor Przedszkola jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

ROZDZIAŁ II. ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

§ 5
1. Kierownikiem Przedszkola jest Dyrektor.
2. Dyrektor dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Dyrektor kieruje Przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń i pism ogólnych oraz poleceń służbowych.

§ 6
1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty z siedzibą w Opolu.
2. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Brzeg.

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

§ 7
Strukturę organizacyjną stanowi:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
3. Pracownicy administracji
4. Pracownicy obsługi


§ 8
1. Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określa Statut przedszkola oraz regulaminy wewnętrzne.
§ 9
1. Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczeństwa,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) kontroli wewnętrznej,
6) podziału zadań pomiędzy personelem, zgodnie z kompetencjami,
7) wzajemnego współdziałania.

§ 10
1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, oraz procedurami wewnętrznymi do przestrzegania których są zobowiązani.
2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 11
1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i majątkiem odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.
2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 12
1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Zasady wyboru rady Rodziców określa Ustawa o systemie oświaty.
3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

ROZDZIAŁ IV. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 13
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a także na podstawie innych aktów wykonawczych w tym:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
2. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
3.
§ 14
1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 15
1. Cele wychowania przedszkolnego, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
g) wychowanie przez sztukę;
h) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
i) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
j) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
k) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
l) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
m) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 16
1. Czas pracy przedszkola w ciągu roku szkolnego określony jest w Organizacji pracy przedszkola, zaopiniowanej przez organ prowadzący.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
3. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 – 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący  na wniosek dyrektora przedszkola.
§ 17
1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych  i wychowawczych określa ramowy rozkład dnia zatwierdzany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań dzieci , zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz możliwości organizacyjnych przedszkola
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Lp.
Wymiar czasowy
Rodzaj zajęć
1
Co najmniej 1/5 czasu
Zabawa dzieci (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
2
Co najmniej 1/5  czasu;
a w przypadku młodszych dzieci co najmniej ¼ czasu
Zajęcia na świeżym powietrzu;(dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.; organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3
Najwyżej 1/5 czasu;
Zajęcia dydaktyczne;(różnego typu zajęcia dydaktyczne , realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego)
4
2/5 czasu
Zajęcia według uznania nauczyciela; (nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
ROZDZIAŁ V. ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 18
1. Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,
3) wydawanie zarządzeń w zakresie swoich kompetencji,
4) wydawanie indywidualnych poleceń dla pracowników przedszkola w zakresie ich zadań,
5) wydawanie decyzji w obrębie swoich kompetencji, jako organ administracji publicznej,
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników przedszkola, w tym także ich zatrudnianie i zwalnianie,
7) przeprowadzania kontroli wewnętrznej w przedszkolu,
8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
9) wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu.

§ 19
1.Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu wychowanków oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.

§ 20
1. Do zakresu działania i kompetencji Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania żywienia w przedszkolu, a w szczególności:
1) zaopatrywanie w żywność i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kuchni.

§ 21
1. Do zakresu działania i kompetencji Referenta ds. księgowo-kasowych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw kadrowych – kadry nauczycielskiej i pracowników administracji i obsługi
2) prowadzenie ewidencji druków L – 4
3) wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia pracowników
5) sporządzanie miesięcznych list płac i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników
6) prowadzenie kartotek wynagrodzeń
7) prowadzenie wymaganej dokumentacji i rozliczeń z ZUS, organami podatkowymi, komornikami sądowymi

§ 22
1. Obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest przez Głównego księgowego, który odpowiada za:
1)organizację działań finansowych przedszkola zgodnie z określonymi zasadami
2)przestrzeganie zasad działalności finansowej i realizacji planu budżetowego zgodnie z prawem
3)przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych i opracowania stosownej dokumentacji
4) przygotowanie sprawozdań finansowo- księgowych
5) pełnienie kontroli zarządczej w wyznaczonym zakresie


§ 23
Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:
1) organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w przedszkolu,
2) utrzymanie czystości w budynku przedszkola i jego otoczeniu.

§ 24
1.Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji wszystkich pracowników określa Statut przedszkola.
2. Opis stanowiska pracy, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności znajduje się w Aktach osobowych wszystkich zatrudnionych w przedszkolu pracowników.

ROZDZIAŁ VI. OBIEG DOKUMENTÓW

§ 21
1. Obieg dokumentów w przedszkolu określa Instrukcja Kancelaryjna Przedszkola Publicznego Nr 1 opracowana na podstawie przepisów prawa. W przedszkolu funkcjonuje jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 25
Obieg dokumentów finansowych określa Regulamin Kontroli Wewnętrznej Przedszkola Publicznego Nr 1 oraz Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów.

ROZDZIAŁ VII. ORGANIZACJA ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 26
1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie ze Statutem przedszkola oraz funkcjonującą procedurą skarg i wniosków.
2. Wszystkie skargi wpływające do przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.
3. Księga skarg i wniosków znajduje się w kancelarii przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W PRZEDSZKOLU

§ 27
1. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i realizacji zadań statutowych przez przedszkole.
2. Celem kontroli jest w szczególności:
1) zbieranie przez dyrektora bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do podnoszenia jakości pracy przedszkola,
2) badanie zgodności działania przedszkola z obowiązującymi przepisami prawa, oraz procedurami wewnętrznymi.
3) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, osób za nie
odpowiedzialnych oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających ich usunięcie.
4) skuteczność i efektywność działania.
5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.
6) efektywność i skuteczność przepływu informacji.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28
Wszyscy pracownicy przedszkola, w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym w indywidualnym zakresie czynności, ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość prowadzonej dokumentacji.

§ 29
Wszyscy pracownicy przedszkola ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 29
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2011r.
2. Zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.


Dyrektor Przedszkola
(-)Marzena AugustynOpublikował: Marzena Augustyn
Publikacja dnia: 16.12.2013
Podpisał: Marzena Augustyn
Dokument z dnia: 16.12.2013
Dokument oglądany razy: 6 493